Ngày hẹn  (Chỉ được chọn trước trong vòng 3 tuần)
 
STT Giờ hẹn
Họ tên (Viết hoa có dấu) Số điện thoại Ngày sinh
Địa chỉ Giới tính
Số hồ sơ phỏng vấn Dạng xuất cảnh Quốc gia
Lần chích Nhóm gia đình
Lưu ý: Mỗi lần đăng ký chỉ được phép đăng ký 01 người.